ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти


1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Олімпіада).
2. Положення про Олімпіаду розроблене відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 21.12.2016 № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 січня 2017 року № 16/29884
3. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.
4. Олімпіада за окремими предметними галузями проводиться у два тури - дистанційний та очний. 
Факультет / інститут зобов'язаний не пізніше ніж за місяць до проведення очного туру Олімпіади повідомити загальноосвітні навчальні заклади сіл та селищ щодо проведення Олімпіади.
5. Організаційними і координаційними органами Олімпіади є: оргкомітет, журі, секції і предметно-методичні комісії.
Оргкомітет здійснює організаційне забезпечення проведення Олімпіади. Оргкомітет забезпечує прозорість проведення Олімпіади і захист прав учасників. Очолює оргкомітет голова. Склад оргкомітету (голова і два члени оргкомітету) затверджує ректор. 
Апеляційні комісії та їх склад утворюються рішенням голови оргкомітету Олімпіади та затверджуються ректором.
Апеляції на результати дистанційного туру не приймаються.
Строки подання апеляції на результати очного туру – 4 дні після оприлюднення результатів на веб-сайті факультету / інституту.
Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
Журі здійснює методичне забезпечення проведення Олімпіади і оцінювання очного туру. Журі розробляє специфікацію завдань та критерії оцінювання очного туру Олімпіади. Журі очолює голова – проректор з наукової роботи. Склад журі за поданням факультетів / інститутів та за погодженням з оргкомітетом затверджує ректор.
Секції є комплексними і створюються за окремими предметними галузями: з математики, фізики, хімії, географії, біології.
Секцію за окремою предметною галуззю очолює голова, який призначається з числа деканів, директорів / заступників деканів, заступників директорів. До складу секцій входять члени: по одному представнику з числа професорсько-викладацького складу тих факультетів / інститутів, на які поширюється дія цього Положення і відповідно до Додатку 1.
Склад секцій за поданням факультетів / інститутів та за погодженням з головою журі затверджує ректор.
Предметно-методичні комісії створюються для складання завдань дистанційного і очного турів. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається. 
До складу предметно-методичних комісій входять фахівці відповідної галузі. Комісія складається з п'яти осіб за квотою не менше одного представника з числа науково-педагогічних або наукових працівників факультетів / інститутів відповідно до Додатку 1.
Склад предметно-методичних комісій за поданням факультетів / інститутів та за погодженням з головою оргкомітету затверджує ректор.
6. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади. 
7. Учасники Олімпіади мають право ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків. 
8. Дистанційний тур. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті відповідного факультету / інституту, та розв'язують їх в спосіб, який визначено умовами проведення дистанційного туру відповідного факультету / інституту.
Дистанційний тур проводиться кожним факультетом / інститутом окремо відповідно до предметної галузі. Завдання, критерії оцінювання, умови отримання рекомендації до очного туру, строки проведення дистанційного туру, умови надсилання виконаних завдань мають бути розміщені на сайті відповідного факультету / інституту. Закінчення прийому та розгляду завдань дистанційного туру кожен факультет / інститут визначає самостійно, але не пізніше, ніж 15 березня 2019 року.
Результати дистанційного туру затверджуються протоколом, який підписує голова відповідної секції і голова журі. 
Апеляції на результати дистанційного туру не розглядаються у зв’язку з тим, що оцінка за тур носить кваліфікаційний характер (допущений до очного туру / не допущений до очного туру).
Результати дистанційного туру з повідомленням про допущення / не допущення до очного туру по кожній секції окремо оприлюднюються на веб-сайті приймальної комісії (vstup.univ.kiev.ua) не пізніше 01 квітня 2019 року.
9. Очний тур. Дата проведення очного туру встановлюється не пізніше 01 травня 2019 року і оголошується на веб-сайті приймальної комісії (vstup.univ.kiev.ua) і факультетів / інститутів не пізніше 01 квітня 2019 року.
Учасникам очного туру Олімпіади нараховуються додаткові бали до одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів в очному турі. 
Результати очного туру затверджуються протоколом, який підписує голова відповідної секції, голова журі та голова оргкомітету. 
Результати очного туру з повідомленням про отримання / не отримання додаткових балів до відповідного сертифіката ЗНО по кожній секції окремо оприлюднюються на веб-сайті приймальної комісії (vstup.univ.kiev.ua) не пізніше 15 травня 2019 року
У разі виникнення питань щодо правильності та об'єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після очного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяву до апеляційної комісії та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції. 
10. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіади, для чого Університет створює належні умови. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення. 

Додаток 1

 

Перелік олімпіад відповідно до предметної галузі:

з математики –     механіко-математичний факультет, 
        факультет інформаційних технологій, 
        факультет комп’ютерних наук і кібернетики,
        факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем
з фізики –     фізичний факультет, 
        факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем, 
        Інститут високих технологій;
        ННІ «Інститут геології»
з хімії –     хімічний факультет, 
        Інститут високих технологій
з географії –     географічний факультет, 
        ННІ «Інститут геології»
з біології –     Інститут біології та медицини, 
        Інститут високих технологій

Додаток 2.

Освітні програми спеціальностей, на які поширюється дія

Положення про Всеукраїнську олімпіаду

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

предметна олімпіада

освітня програма

спеціальність

факультет / інститут

математика

математика

014.04 Середня освіта (Математика)

 

 

механіко-математичний факультет

математика

111 Математика

комп’ютерна математика

комп’ютерна механіка

статистика

112 Статистика

системний аналіз

124 Системний аналіз

факультет комп’ютерних наук та кібернетики

інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж

172 Телекомунікації та радіотехніка

факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем

мережеві    та інтернет-технології

172 Телекомунікації та радіотехніка

факультет інформаційних технологій

географія

географія

014.07 Середня освіта (Географія)

 

 

 

 

 

 

географічний факультет

картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі

 

 

 

 

103 Науки про Землю

гідрологія та управління водними ресурсами

метеорологія

ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування

природнича географія

 

 

 

 

 

106 Географія

економічна географія

урбаністика та міське планування

геоморфологія та природопізнавальний туризм

ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування

транскордонне екологічне співробітництво

геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

геоінформаційні системи і технології

193 Геодезія та землеустрій

спільна програма географічного факультету та ННІ Інституту геології

оцінка землі та нерухомого майна

193 Геодезія та землеустрій

ННІ Інститут геології

геофізика та комп’ютерна обробка геолого-геофізичних даних

103 Науки про Землю

геологія

біологія

біологія

091 Біологія

ННЦ Інститут біології та медицини

екологія

101 Екологія

біотехнологія

162 Біотехнологія та біоінженерія

ландшафтний дизайн та озеленення

206 Садово-паркове господарство

біологія (високі технології)

091 Біологія

Інститут високих технологій

хімія

хімія

102 Хімія

хімічний факультет

хімія (високі технології)

102 Хімія

Інститут високих технологій

ландшафтний дизайн та озеленення

206 Садово-паркове господарство

ННЦ Інститут біології

фізика

нанофізика та наносенсорика

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Інститут високих технологій

картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі

103 Науки про Землю

географічний факультет

гідрологія та управління водними ресурсами

метеорологія

астрономія

104 Фізика та астрономія

фізичний факультет

фізика

фізика (спільно з Київським академічним університетом)

оптотехніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології

105 Прикладна фізика та наноматеріали

факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем

електроніка та інформаційні технології в медицині

еконофізика

геологія

103 Науки про Землю

ННІ Інститут геології

геофізика та комп’ютерна обробка геолого-геофізичних даних

 

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти  (pdf)